תבחינים לשיפוט הצעות

הרצאה

 1. התאמה בין הרציונל והמטרות המוצגות לבין המחקר או היוזמה
 2. התייחסות לספרות מקצועית, רלוונטית ועדכנית 
 3. מתודולוגיה מוסברת ומתאימה למטרות
 4. ציון ממצאים או תוצרים מרכזיים
 5. הלימה בין הדיון לממצאים
 6. תרומה תיאורטית או פרקטית, חידוש ועניין
 7. בהירות הכתיבה

פוסטר

 1. התאמה בין הרציונל והמטרות המוצגות לבין המחקר או היוזמה
 2. התייחסות לספרות מקצועית, רלוונטית ועדכנית 
 3. מתודולוגיה מוסברת ומתאימה למטרות
 4. ציון ממצאים או תוצרים מרכזיים
 5. הלימה בין הדיון לממצאים
 6. תרומה תיאורטית או פרקטית, חידוש ועניין
 7. בהירות הכתיבה

רב-שיח (פאנל)

 1. בנושא יש משום תרומה תיאורטית או פרקטית, חידוש ועניין
 2. התייחסות לספרות מקצועית רלוונטית ועדכנית
 3. השאלות לדיון ברורות ותורמות לנושא
 4. עמדות המשתתפים רלוונטיות לנושא הדיון ותורמות לו
 5. בהירות ולכידות

שולחן עגול

 1. התאמה בין הרציונל והמטרות המוצגות לבין המחקר או הפרויקט
 2. התייחסות לספרות מקצועית רלוונטית ועדכנית
 3. מתודולוגיה מוסברת ומתאימה למטרות
 4. השאלות לדיון ברורות ותורמות לנושא
 5. במחקר או בפרויקט יש משום תרומה תיאורטית או פרקטית, חידוש ועניין
 6. המחקר או הפרויקט מעלים שאלות מתודולוגיות או אחרות שמצריכות חשיבה משותפת

 

סדנה / פעילות

 1. התאמה בין הרציונל והמטרות המוצגות לבין הסדנה או הפעילות
 2. הסדנה או הפעילות מעוגנות ברקע תיאורטי עדכני
 3. הסדנה או הפעילות נוגעות לתיאוריות, לפרקטיקות או לנושאים עכשוויים
 4. הסדנה או הפעילות חדשניות ומקוריות
 5. הסדנה או הפעילות עושות שימוש יצירתי בעזרים או במרחבי למידה
 6. הסדנה או הפעילות מעניינות ומערבות את המשתתפים באופן פעיל

סרט / ספר

 1. בנושא יש משום תרומה תיאורטית או פרקטית, חידוש ועניין
 2. התייחסות לספרות מקצועית רלוונטית ועדכנית
 3. השאלות לדיון ברורות ותורמות לנושא
 4. הסרט(ים) או הספר(ים) רלוונטיים לנושא הדיון ותורמים לו
 5. בהירות ולכידות